OUR TEAM

Atul Sagar
                                                                               

Atul Sagar

Technical Secretary


Core Team

                                                               

Nivedita Mishra

Joint Technical Secretary

                                                                               

Sai Nikhil

Joint Secretary

                                                                               

Mudit Tayal

Internal General Secretary

                                                                               

Anmol Singh

External General Secretary

                                                                               

Ritu Raj

Treasurer

                                                               

Goutam Kumar

Executive Secretary

                                                                               

Arun Sai

Executive Secretary

                                                                               

K. Raja

Spokesperson


Planning and Development

                                                               

Ankit Anand Singh

                                                               

Shubham Shaswat

                                                               

Gopal Agarwal

                                                                               

Vinit Vaibhav


Corporate Affairs

                                                                               

Adya Tewary

                                                               

Shalini Srivastava

                                                                               

Vishal Jha

                                                               

Ashutosh Anshu


Public Relations

                                                                               

Akash Gupta

                                                                               

Rituraj Singh

                                                                               

G. Anil Naik

                                                               

Harshita Agarwal

                                                                               

Rupav Tiwari


Event Management

                                                                               

Anup Chaki

                                                               

Satyam Prabhat

                                                               

Dileep Gunnam

                                                               

Pavan Kumar

                                                               

Sai Siddhartha


Logistics

                                                               

Chandu Kilada

                                                               

Boddu Harish

                                                               

Harish Prasad

                                                               

Sravan Kumar

                                                               

Rohith Reddy


Hospitality

                                                                               

T. Karthik

                                                                               

Siney

                                                                               

Siddhant

                                                                               

Ravinder

                                                                               

Jay Anand


Creative

                                                               

Prasoon Parihar

                                                                               

Pratik Sinha

                                                               

Abhijeet Gorai


Digital Public Relations

                                                                               

Akash Singh

                                                               

Sonal Mishra


Robotics

                                                                               

Abhishek

                                                               

Himanshu Kumar

                                                               

Shiva Ram Krishna

                                                               

Akkireddy Kumar

                                                                               

Sumit Kumar


App Development

                                                               

Ravi Prakash


Web Development

                                                               

Aamir Hussain

                                                                               

Satyam Raj

                                                               

Roshan Kumar


Media Relations

                                                                               

Sanskriti

                                                                               

Rashi


Decoration

                                                               

Gowtham Kumar

                                                                               

Suraj K.